Posts Tagged ‘zorg’

Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?

Comments Off on Conferentie: Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar?
16/07/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

beatrix opent verpleeghuis

Archieffoto: Prinses Beatrix aanwezig bij de opening van een nieuw verpleeghuis.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

 

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.
De organisatoren van de conferentie hopen u op de 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

De inschrijving voor de conferentie is gesloten.

 

 

Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland

Comments Off on Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland
28/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

De provincie Noord-Holland heeft het Arnhemse adviesbureau Companen een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar woonmilieus in Noord-Holland. Het onderzoek heeft een belangrijke functie in de complexe ruimtelijke afwegingen binnen de provincie.

Companen heeft onder andere onderzocht hoe de prognoses voor vraaggestuurd bouwen zich verhouden tot de behoefteontwikkeling op basis van het huidige beleid. Op korte termijn zijn dit de Regionale actieplannen en gemeentelijke woonvisies op langere termijn is dit de Structuurvisie Noord-Holland.

Een van de conclusies is dat de behoefte voor vraaggestuurd bouwen op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en behoefteprognose tot 2040 wordt geschat op bijna 240.000 woningen. Het accent van deze behoefte ligt daarbij in het zuiden van de provincie. In het noordelijk deel van de provincie vlakt de groei van de woningbehoefte af. Verder wordt de vraag gesteld hoe ‘je kan zorgen voor een goede afronding van steden en dorpen’. Daar moet voorkomen worden dat steden en dorpen zich verkeerd ontwikkelen en verschralen ten faveure van uitleggebieden.

Planadvies is in dat verband onlangs met haar initiatief WoonGraag gestart met een animo-inventarisatie naar het op een vraaggestuurde wijze realiseren van levensloopbestendige koop- en huurwoningen met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsondersteuning.

Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen

Comments Off on Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen
15/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies werkt in het kader van de extramuralisering, het scheiden van wonen en zorg, op enkele locaties aan de omzetting van bestaande verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen voor mensen in de lagere zorgzwaartes (ZZP 1,2 en 3). Onlangs is in dat verband in opdracht van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar gestart met een wijkscan en aanvullend onderzoek naar de woonwensen en –behoeften van de bewoners van de wijk Alkmaar-Zuid. Doel is om door deze gebiedsanalyse een basis te leggen voor een geïntegreerd zorgaanbod op wijk- en buurtniveau. Hierbij zal met andere zorg- en welzijnsaanbieders, op basis van de behoeften van de wijkbewoners, zorg en ondersteuning kunnen worden geboden.


Zorgcentrum Kooimeer
Zorgcentrum Nieuwpoort

Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik

Comments Off on Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik
19/12/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Voor ouderen in Medemblik die worstelen met de vraag of ze in de huidige woning oud kunnen worden, heeft Planadvies vanaf nu een passende alternatief: WoonGraag.

woongraag-logo
WoonGraag is een intelligente totaalaanpak voor het vraaggericht realiseren van passende huur- en koopwoningen in verschillende types en categorieën voor senioren met en zonder zorgvraag. WoonGraag begeleidt daarbij het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering en verhuizing. Desgewenst kan WoonGraag de verkoop of verhuur van uw huidige woning coördineren. Ook in de gebruiksfase wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld bij de coördinatie van zorg of bij het inschakelen van ondersteunende diensten die het wonen comfortabel maken. WoonGraag-woningen staan op de beste plaatsen en zijn geschikt om tot op zeer hoge leeftijd fijn in te blijven wonen.

Ouderen krijgen allemaal, vroeger of later met een van onderstaande vraagstukken te maken:

1. Uw huidige woning staat niet op de ideale plek om oud in te worden, is niet geschikt in verband met afnemende mobiliteit, en er is een kans op eenzaamheid of een (toenemende) zorgvraag. U blijft graag wonen in uw bestaande woonplaats dichtbij winkels en voorzieningen. U wilt misschien niet alleen geholpen worden bij het vinden van een geschikte woning met wellicht lagere woonlasten, maar ook bij de coördinatie van praktische dienstverlening in en om het huis en/of van zorg- en gemaksdiensten.
2. U hebt met vrienden het idee opgevat – of zoekt medebewoners – om samen een woningbouwproject te starten of u kent een aantrekkelijke locatie waar u na aanpassing in een levensloopbestendige woning oud wilt worden en waarbij u voor elkaar zorgt. Als dat niet (meer) mogelijk is, moet de woning geschikt zijn om thuis zorg te ontvangen zodat u er gewoon kunt blijven wonen.
3. U hebt een leeftijd bereikt waarin u wilt gaan genieten van het leven en wenst tijdig en weloverwogen keuzes te maken over het vervolg van uw wooncarri̬re. U denkt na over een verantwoorde besteding van uw inkomen en vermogen. Een woning die aan al uw voorwaarden voldoet, op een geschikte plek staat Рen waar u ook zorg kunt ontvangen, als dat nodig is Рis belangrijk.
4. Uw kinderen geven al een tijdje aan dat het verstandig is om na te denken over de mogelijkheden om met of zonder partner zelfstandig te blijven wonen als de gezondheid wat gaat afnemen. Ook denkt u regelmatig na over uw nalatenschap en wilt u tijdig maatregelen treffen om uw kinderen na uw overlijden niet op te zadelen met problemen bij het verkopen van de achterblijvende woning en de betaling van successierechten.

Meer informatie over WOONGRAAG is te vinden op de website www.woongraag.nl. U kunt ook de brochure downloaden.

WOONGRAAG is een door Planadvies ontwikkelde werkwijze voor het vraaggericht realiseren van woningen voor senioren met diensten op maat.

‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg

Comments Off on ‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg
15/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Zorgorganisatie MagentaZorg heeft in haar strategische visie het uitgangspunt ‘de klant centraal’ gekozen en wenst daarbij uit te gaan van volwaardig burgerschap voor kwetsbare groepen met de aandacht gericht op de (nog) aanwezige mogelijkheden waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Door de inzet van kleinschalige groepswoningen en mantelzorg in de eigen natuurlijke (groene) omgeving wordt het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze kleinschalige groepswoningen aangevuld met een vraaggericht zorg- en welzijnsaanbod zijn bij voorkeur zodanig gesitueerd dat ook bewoners van de omliggende wijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen.

Planadvies is betrokken bij diverse projecten van Magentazorg. Zo begeleidt Planadvies onder andere de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Oudkarspel, een zorglocatie in Oudorp en heeft het een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een kleinschalig steunpunt met zorg- en welzijnsfuncties en groepswoningen in Heiloo.