Posts Tagged ‘zorgvraag’

Verzorgingshuizen lopen leeg

Comments Off on Verzorgingshuizen lopen leeg
26/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health bij het Utrechts Medisch Centrum, ziet de verzorgingshuizen in Nederland steeds verder leeglopen. Hij schrijft hier het volgende over in een bericht op zijn blog:

“Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een modaal of hoger inkomen zo hoog, dat vele partners en kinderen zich gaan inspannen om thuiszorg zo te arrangeren dat ernstig behoeftige mensen toch thuis kunnen blijven wonen. Want thuis betaalt men een veel lagere eigen bijdrage. Dit houdt in dat vanaf 2014 verzorgingshuizen leeg gaan lopen. Die trend is nu al zichtbaar. Dit leeglopen is een gewenst gevolg van het beleid van een aantal achtereenvolgende regeringen en van vele beroepsgroepen: zorg dichtbij huis en zo lang mogelijk thuis, dat willen we toch? Ook verpleeghuizen krijgen te maken met de gevolgen van de hoge eigen bijdragen voor verblijf. Want mensen met somatische aandoeningen zullen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Wat resteert zijn dementerenden. Want die vragen bij zwerfgedrag en apathie zo veel zorg en bewaking, dat thuiszorg niet meer is op te brengen, ook niet voor de rijkeren onder ons.”

Planadvies ziet met WoonGraag, een vraaggerichte methode voor de realisering van zorgvoorbereide huur- en koopwoningen, deze tendens ook. Deelnemers van WoonGraag zijn zich, nog meer dan vroeger, bewust van de door Guus Schrijvers geschetste problematiek: steeds hogere eigen bijdragen en toelatingseisen voor een plek in het verzorgingstehuis. Dit houdt in dat – nu nog vitale ouderen – op tijd nadenken over de voorwaarden waar hun woning aan moet voldoen zodat ze bij een eventuele zorgvraag van zichzelf of partner niet meer hoeven te verhuizen.

 

Uitgaven zorg blijven stijgen: zoeken naar oplossingen

Comments Off on Uitgaven zorg blijven stijgen: zoeken naar oplossingen
07/12/2011 · by Planadvies · Uncategorized

De uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland nemen de komende decennia sterk toe. De verwachting is dat in 2040 de uitgaven met 6% tot 18% van het bruto binnenlands product zullen stijgen. Dit is de conclusie uit een rapport van het Centraal Planbureau waarin onderzoek is gedaan naar ‘Trends in gezondheid en zorg’.

Dat de uitgaven stijgen heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg en op de algemene gezondheid van Nederlanders. Het zal echter ook een grotere druk leggen op vooral de werkenden en jongeren in het bijzonder. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief georganiseerd en gefinancierd. Hierdoor draagt een modaal gezin op dit moment bijna een kwart van zijn inkomen af aan zorgpremies. Dit kan in 2040 oplopen tot tussen 30% en 45% van het inkomen. Deze stijgende uitgaven kunnen de solidariteit in de zorg, tussen jong en oud en arm en rijk, op termijn onder druk zetten.

Beleidsmakers komen daarom voor belangrijke keuzes te staan, vooral als de zorgconsumptie hard groeit. Zo moet worden bepaald hoeveel de zorg mag groeien ten koste van andere collectieve of private uitgaven. Ook moet er gekeken worden naar de manier waarop de groei van de zorg eventueel kan worden afgeremd: door het pakket van collectieve zorg te beperken, of door patiënten hogere eigen bijdragen te laten betalen? Het is ook mogelijk om premies en belastingen te verhogen, maar dat maakt werken minder aantrekkelijk en doet een groot beroep op de solidariteit.

Planadvies erkent dat de financiering van de zorg een ingewikkeld vraagstuk is. Niettemin kunnen zowel overheid als de partijen die zorg leveren, organiseren en financieren samen proberen tot duurzame oplossingen komen. Onder andere door bij de huisvesting voor zorgbehoevenden de kosten van overhead – vaak aanwezig bij grote zorglocaties met bewoners met een relatief lichte zorgvraag – terug te dringen, in te zetten op gebiedsgerichte kleinschalige woonlocaties voor personen met een verblijfsindicatie die echt niet langer thuis kunnen wonen en door inzet van mantelzorgers uit het eigen netwerk van zorgbehoevenden. Door daarnaast bij het bouwen van nieuwe woningen direct te investeren in zaken die de woning levensloopbestendig maken wordt voorkomen dat mensen met een ontwikkelende zorgvraag noodgedwongen moeten verhuizen of dat dure aanpassingen nodig zijn. Door deze investering wordt de woning ook op langere termijn geschikt voor andere doelgroepen en daarmee stijgt het rendement op de investering.