De Nieuwe Regeling & Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Planadvies is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.  Geschillen voortvloeiend uit aan ons gegeven opdrachten worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs. De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download Rechtsverhouding opdrachtgever,  architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 Eerste herziening, juli 2013