Maatschappelijk vastgoed

‘Maatschappelijk vastgoed’ is voor Planadvies de verzamelnaam voor vastgoed dat ten dienste staat van de samenleving. Het betreft zowel utiliteits- als woningbouw of een combinatie daarvan. De belangrijkste rollen bij de ontwikkeling worden gespeeld door gemeentes, private en awbz-zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en schoolbesturen. Zij zijn doorgaans initiatiefnemer, financier, beheerder, gebruiker en/of verhuurder van ‘maatschappelijk vastgoed’. Planadvies werkt samen met deze partijen aan duurzame projecten die voor iedereen geschikt zijn. ‘Maatschappelijk vastgoed’ is in de visie van Planadvies integraal toegankelijk (ITS) en als er sprake is van woningen dan voldoen die aan WoonKeur en een WoonKeur Pluspakket (Zorg, Veiligheid, etc.).

ITS staat voor het Internationaal Toegankelijkheidssymbool. Toegankelijkheid is de eigenschap van gemaakte voorzieningen (buitenruimten, producten, gebouwen en woningen), die maakt dat mensen alle ruimten in die voorzieningen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen bereiken en betreden en alle functies in die voorzieningen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat (standaard)voorzieningen die in het gebouw zijn opgenomen ook integraal toegankelijk zijn of dat er ook gelijke integraal toegankelijke voorzieningen zijn opgenomen.

Woonkeur is een certificaat dat aan een woning wordt toegekend als aan de eisen voor alledaags gebruik wordt voldaan. De eisen hebben betrekking op praktische zaken, die maken dat er in de woning voldoende bewegingsruimte, plaatsingsruimte, gebruiksruimte en bergruimte is. WoonKeur anticipeert op toekomstig gebruik van de woning door er voor te zorgen dat aanpassingen mogelijk zijn als de noodzaak, bijvoorbeeld als gevolg van onze leeftijd of optredende beperkingen, daartoe ontstaat.

Op welke soorten ‘maatschappelijk vastgoed’ richt Planadvies zich?

Woonservicezones
Een woonservicezone vormt het hart van een leefbare wijk of dorp met een veilig woon- en leefklimaat. Iedereen kan er wonen, ook mensen met een beperking die alleen met ondersteuning en zorg zelfstandig kunnen wonen. In een woonservicezone ligt het accent op een goed georganiseerde dienstverlening, tot en met thuiszorg en welzijnsdiensten.

Wijkknooppunten
Een wijkknooppunt verbindt diverse functies op het gebied van zorg met voorzieningen voor alle wijkbewoners. Denk aan welzijns- en winkelvoorzieningen in combinatie met gemeenteloketten en zorgdiensten. Het wijkknooppunt moet een herkenbare plek zijn waar bewoners voor ontmoeting gecombineerd met allerlei diensten en activiteiten terecht kunnen en moet een centrale voorziening zijn met een uitstraling naar de gehele wijk.

Cultuurhuizen
Een cultuurhuis is een gebouw waarin bijvoorbeeld een bibliotheek, muziekschool, sportzaal, gezondheidscentrum of gemeenteloket worden gecombineerd. Het is een ontmoetingsplek waarbij cultuur de bindende factor is.

Brede scholen
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende schoolgaande kinderen. Doel is om hen op basis van een doorlopende leerlijn met adequate begeleiding een grotere kans te bieden om zich verder te ontwikkelen. In de praktijk is de brede school vaak een plaats waar ook voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen en kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen te vinden zijn. Een voordeel van het concept is dat de financiële middelen van alle partijen efficiënt ingezet kunnen worden om een gedeelde huisvesting en een ontwikkelingsgericht aanbod te creëren. Een accommodatie van een brede school is op basis van een gemeenschappelijk ‘bedrijfsplan’ in de praktijk prima te combineren met zorg- en welzijnsdiensten voor de hele wijk of buurt waardoor de exploitatie- en beheerkosten voor alle deelnemers aanzienlijk lager kunnen worden.

Zorgwoningen (met desgewenst extramurale zorgmogelijkheid)
Voor mensen die zelfstandig willen (blijven) wonen en – indien nodig – gebruik willen maken van intensieve zorg is de ‘zorgwoning’ bestemd. Deze woningen zijn integraal toegankelijk en voorzien van gerichte aanpassingen en zo mogelijk uitgerust met domotica (elektronische hulpmiddelen voor toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en zorgverleners). De woningen bevinden zich binnen een straal van 500 m van een extramuraal steunpunt van een zorginstelling. Voor de woningen die zich het dichtst bij het zorgsteunpunt bevinden (binnen een straal van 200 m) is 24-uurszorg beschikbaar. Op iets grotere afstand van het zorgsteunpunt is zorg op afroep mogelijk.

Groepswoningen voor kleinschalig wonen (intramuraal)
Een intramurale groepswoning is veelal een woning geschikt voor het verlenen van intramurale zorg aan 5-8 niet zelfredzame mensen en lijkt op een ‘gewone’ woning. Er is een huiskamer en een keuken, een privé-vertrek voor iedere bewoner (een zit-slaapkamer), er zijn toiletten en badkamers aanwezig. Uiteraard zijn er ook bergruimten, was- en droogruimten en meestal ook een bijkeuken. De indeling van de woning komt zoveel mogelijk overeen met die van een ‘gewone’ woning.

Zorghotels
Zorghotels zijn hotels waar gasten tijdelijk verblijven en de mogelijkheid hebben 24 uur per dag een beroep te doen op zorg- en dienstverlening. Het heeft de uitstraling van een comfortabel hotel met bijbehorende faciliteiten, maar is tegelijk geschikt voor zorgverlening en uiteraard rolstoeltoegankelijk. De zorg wordt naar individuele behoefte geboden en uitgevoerd door een team van verzorgende en verpleegkundige professionals, die de gehele dag beschikbaar en bereikbaar zijn. Indien noodzakelijk kan op afroep een beroep gedaan worden op para(medici). De op herstel gerichte functies vallen onder de cure-sector, terwijl verpleeg- en verzorgfuncties onder de care-sector vallen. Zorghotels kunnen worden ingezet bij ontlasting van mantelzorgers (respijtzorg), vakantie voor zorgbehoevenden, revalidatie, herstel na een ziekenhuisopname of acute opname wanneer daar in reguliere zorgvoorzieningen niet direct plaats voor is.

Meer weten over wat Planadvies voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.