Projecten

Analyse toekomst onderwijshuisvesting – Avenhorn/De Goorn
In opdracht van de gemeente Koggenland analyseert Planadvies de toekomst van de onderwijshuisvesting in Avenhorn/De Goorn. Samen met de betrokken schoolbesturen en de gemeente wordt in beeld gebracht welke inspanningen er nodig zijn om de bestaande accommodaties aan Het Veer in Avenhorn geschikt te maken voor eventueel voortgezet gebruik. De uitkomsten van het onderzoek zullen door de raad van Koggenland worden betrokken bij de keuze voor een duurzame oplossing voor het onderwijs in Avenhorn/De Goorn.

Brede school – Hillegom
In Hillegom hebben de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek en de Aloysius Stichting besloten om met Stichting de Theepot voor de buitenschoolse opvang gezamenlijk een nieuwe accommodatie volgens het brede schoolconcept te realiseren. In opdracht van de twee schoolbesturen heeft Planadvies samen met partner BK Certijn en in samenspraak met de toekomstige gebruikers de samenwerkingscontracten, de gebruiksexploitatie, het beheermodel en het hieruit voortvloeiende programma van eisen voor de ontwikkeling van een brede school in Hillegom uitgewerkt.

Brede school – De Rijp
Planadvies ondersteunt de gemeente Graft-De Rijp bij het opzetten van het beheer, de exploitatie en de huurcontracten voor de te realiseren Brede school in De Rijp. In de brede school komen twee basisscholen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een steunpunt van de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vooruitlopend op de bouwkundige uitwerking is het gewenst dat er een nadere verkenning van het toekomstige beheer en de vastgoedexploitatie plaatsvindt. De uitkomsten hiervan worden door de raad van de gemeente gebruikt voor de besluitvorming over het vervolg van de brede school.

Inventarisatie huisvestingsbehoefte openbaar onderwijs – Alkmaar
Planadvies heeft voor de gemeente Alkmaar en het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Alkmaar een behoefteinventarisatie uitgevoerd naar de huisvestingsbehoefte, de gewenste spreiding en de geschiktheid van de bestaande schoolgebouwen. De inventarisatie vormde een van de onderleggers voor het gemeentelijk Integraal huisvestingsplan voor het openbaar en bijzonder basisonderwijs.

De Daalder – Alkmaar
In opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen heeft Planadvies samen met de toekomstige huurders van deze multifunctionele accommodatie in de wijk Daalmeer het bedrijfsmodel opgezet en verankerd. Daartoe is door Planadvies-BarcC BV eerst het gebruiksconcept (het “dna” van de accommodatie) ontwikkeld en dit concept is vervolgens uitgewerkt in een structuur voor het beheer en de exploitatie. Daarna is op basis van het bedrijfsmodel het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie, een stallinggarage, 24 zorgeenheden en 28 huurwoningen gemaakt. Planadvies heeft het volledige projectmanagement verzorgd. De werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2006. Het wijkknooppunt is in januari 2011 in gebruik genomen.

Kultuurhuis Nieuw Geesterhage – Castricum
Voor de ontwikkeling van multifunctionele accommodatie Kultuurhuis Nieuw Geesterhage in Castricum heeft Planadvies in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen in samenwerking met de ontwikkelingspartner en de kandidaat-huurders een voorstel voor de ruimteverdeling tussen de deelnemende partijen uitgewerkt. Ook zijn de overeenkomsten voor huur en verhuur voorbereid en is er een conceptexploitatie opgezet. Gedurende de opdracht is de rol van Planadvies geëvolueerd tot die van strategisch projectadviseur.

Kloosterhof – Noord-Scharwoude
In opdracht van R.K. Stichting voor bejaardenwoningen Sint Joseph heeft Planadvies Sint Joseph en de Parochie Sint Jan de Doper geadviseerd ten aanzien van het gezamenlijk gebruik, de financiën en het beheer van het gemeenschapshuis de Kloosterhof te Noord-Scharwoude. Daarnaast heeft Planadvies zorg gedragen voor de juridische vertaling van het gebruik en het beheer.

Woonzorgcomplex – Oudkarspel
In opdracht van de gemeente Langedijk, MagentaZorg en Woningbouwvereniging Langedijk heeft Planadvies een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de realisatiemogelijkheden van een wijksteunpunt en een woonzorgcomplex voor 30 psychogeriatrische cliënten in de kern Oudkarspel. De uitkomsten van het onderzoek zijn in een visie gepresenteerd en betrokken bij de uitwerking van het omliggende gebied tot een complete woonservicezone voor de bewoners van Oudkarspel.

Grondbedrijf Bergen – Bergen
In opdracht van de gemeente Bergen heeft Planadvies de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente organisatorisch en inhoudelijk begeleid en geadviseerd op het gebied van vastgoed en grondbeleid na een interne reorganisatie. Door de inzet van een kwartiermaker is een Team Vastgoed opgezet en tijdelijk begeleid. Daarnaast is de gemeente door de inzet van een adviseur Grondzaken geadviseerd op het gebied van grondbeleid en de exploitatie van ontwikkelingsprojecten. Tevens waren de adviseurs van Planadvies verantwoordelijk voor enkele strategische projecten.

Villa Zuyderhof – Heerhugowaard
In opdracht van MagentaZorg heeft Planadvies voor het verkrijgen van draagvlak voor het project “Huis in de Wijk” de communicatie met omwonenden gecoördineerd. In een reguliere woning worden in huiselijke kring dagactiviteiten georganiseerd voor mensen met een beginnende vorm van dementie. Door de vroege en transparante communicatie is het project goed door de omwonenden ontvangen en is er geen enkel bezwaar ingediend. Planadvies heeft MagentaZorg aansluitend ondersteund bij het aangaan van een huurovereenkomst die past binnen de beschikbare financiering.

Brede School Ursem – Koggenland
Voor de gemeente Koggenland heeft Planadvies-BarcC samen met de beoogde gebruikers een gebruiksconcept (het “dna” van de accommodatie) voor een brede school in de kern Ursem opgesteld. Planadvies ondersteunt de gemeente verder bij de vertaling van het gebruiksconcept in het beheer, de exploitatie en een architectonisch ontwerp voor de multifunctionele accommodatie .

Zorglocatie Lauwershof – Oudorp
MagentaZorg bouwt in Oudorp twee multifunctionele gebouwen ten behoeve van 90 cliënten ter vervanging van de bestaande huisvesting. Er worden in totaal 16 kleinschalige groepswoningen gerealiseerd waarvan vijf voor medegebruiker GGZ Noord-Holland Noord. Verder is er plaats voor diverse multifunctionele ruimtes, een restaurant en een park. Planadvies adviseert MagentaZorg op financieel, juridisch en technische vlak en vervult de rol van projectmanager.

Zorgboerderij – Stompetoren
In opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen wordt een voormalig agrarische bedrijf aan de Noordervaart in Stompetoren herontwikkeld tot een woonzorglocatie voor 30 cliënten, zestien zorgvoorbereide appartementen en een kinderdagverblijf. Het omliggende terrein wordt geschikt gemaakt voor diverse maatschappelijke activiteiten. Planadvies verzorgt voor Kennemer Wonen het projectmanagement.

GGZ Hoofdgebouw – Heiloo
GGZ Noord-Holland Noord onderzoekt als eigenaar de mogelijkheden van herbestemming van het monumentale Hoofdgebouw op het terrein in Heiloo. Door veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg is de functie van het gebouw veranderd. Planadvies verzorgt onder andere de haalbaarheidsstudie en de verkenningen naar nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Meander – Noord-Scharwoude
Woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland bouwt in Noord-Scharwoude twee accommodaties met huurappartementen, vier groepswoningen en een multifunctionele ruimte. In de groepswoningen van het gebouw Meander vinden 24 cliënten van MagentaZorg vanaf de zomer van 2011 hun nieuwe thuis. Voor huurder MagentaZorg, verzorgt Planadvies de interne projectcoördinatie.

Kramerhoeve – Koedijk
Woningbouwvereniging Ymere bouwt voor huurder MagentaZorg op een karakteristieke plek langs het Noord-Hollands kanaal een zorgboerderij met 4 groepswoningen en bijbehorende ondersteunende ruimten voor totaal 24 cliënten. Namens MagentaZorg verzorgt Planadvies de interne projectcoördinatie.

Hoofdlocatie GGZ Noord-Holland Noord – Heerhugowaard
In opdracht van GGZ Noord-Holland Noord heeft Planadvies tot de start van de bouw het projectmanagement verzorgd van deze accommodatie waarin op basis van de “Nieuwe Manier van Werken” huisvesting is gecreëerd voor de Raad van bestuur en de stafdiensten en ondersteuning wordt geboden aan cliënten van de Divisie kortdurende psychiatrie.

Herontwikkeling campings Heiloo en Klein Varnebroek – Heiloo
Planadvies heeft voor de Gemeente Heiloo, Bouwfonds Woningbouw, Woningcorporatie Kennemer Wonen en MagentaZorg een projectplan opgesteld voor de herontwikkeling van twee campings aan de noordwestrand van Heiloo. Het projectplan is gebaseerd op een uitwerking rond een kleinschalig steunpunt met zorg- en welzijnsfuncties en groepswoningen voor ouderen. Planadvies begeleidt MagentaZorg en de Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo bij de ontwikkeling van een tweetal woonlocaties voor respectievelijk 30 en 12 cliënten.

Woonservicesteunpunt De Loet – Heiloo
Verzorgingstehuis De Loet Heiloo wordt herontwikkeld tot een nieuw woonservicesteunpunt met 100 zorgvoorbereide appartementen. Planadvies heeft in opdracht van de gemeente Heiloo en Viva! Zorggroep een gebiedsvisie opgesteld en tot het voorlopig ontwerp en voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak de communicatie met omwonenden begeleid. Ook is een speciale website ingericht. In opdracht van de gemeente Heiloo zijn een stuurgroep en de interne projectgroep opgezet en ondersteund.

Woonservicezone Overkerck Monique – Heiloo
Bestaand verzorgingstehuis Overkerck wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een woonsservicezone met zorgvoorbereide appartementen, intramurale eenheden en algemene voorzieningen voor zorg en welzijn. Planadvies heeft in opdracht van de gemeente Heiloo en Viva! Zorggroep een gebiedsvisie opgesteld en tot het voorlopig ontwerp en voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak de communicatie met omwonenden begeleid. Ook is een speciale website ingericht. In opdracht van de gemeente Heiloo zijn een stuurgroep en de interne projectgroep opgezet en ondersteund.

Beleidsondersteuning gemeente Heiloo – Heiloo
Planadvies heeft de gemeente Heiloo gedurende enkele jaren begeleid bij de aanpak van vraagstukken op de beleidsterreinen Zorg en Welzijn.

Tijdelijke huisvesting ViVa! Zorggroep – Heiloo
Om de herontwikkeling van twee bestaande zorgvoorzieningen in Heiloo mogelijk te maken is tijdelijke huisvesting nodig voor ca 130 cliënten, medewerkers en een aantal facilitaire diensten. Planadvies heeft ViVa! Zorggroep begeleid bij de totstandkoming van deze tijdelijke huisvesting op de campingterreinen in Heiloo.

Woonzorgvoorziening – Noord-Kennemerland
Planadvies heeft een private zorgondernemer in de aanvangsfase ondersteund bij de locatieontwikkeling van een woonvoorziening voor bewoners met een (ontwikkelende) geïndiceerde zorgbehoefte waarbij ook aanvullende zorg- en comfortdiensten kunnen worden afgenomen.

Zorghotel – Zaanstreek
Planadvies ontwikkelt op dit moment samen met een aantal zorg- en vastgoedpartijen een zorghotel langs De Zaan.

Zorghotel – Het Gooi
Planadvies ontwikkelt op dit moment samen met een aantal zorg- en vastgoedpartijen een zorghotel in Het Gooi.

Gecombineerde woonzorgvoorziening – Alkmaar
In een samenwerking tussen woningcorporatie Kennemer Wonen, Bouwfonds Woningbouw, MagentaZorg, De Waerden en GGZ Noord-Holland Noord wordt aan de Kanaaloever in Alkmaar een woonvoorziening met 72 zorgvoorbereide appartementen in de nabijheid van een zorgsteunpunt ontwikkeld. Planadvies begeleidt in dit project de zorgorganisaties.