Advies en ondersteuning

Planadvies levert advies en projectmanagement bij (her)ontwikkeling, onderhoud en beheer van enkelvoudige en samengestelde accommodaties voor wonen, onderwijs, zorg, welzijn, ontmoeting en sport. Speerpunten zijn daarbij het bijeenbrengen en verbinden van partijen, haalbare investeringen, duurzame exploitaties, draagvlak en communicatie. De medewerkers van Planadvies beschikken over specifieke en generieke deskundigheid en zijn door hun grote ervaring in staat om complexe opgaven binnen de afgesproken tijd tot een succesvol einde te brengen.

Meer

Zorgvoorbereide woningen

Voor senioren en mensen met een (toekom-stige) zorgvraag realiseert Planadvies betaal-bare, comfortabele en zorgvoorbereide woning-en. Dat kan een particuliere woning, een collec-tieve woonvorm of een intramurale zorgwoning zijn. Wij begeleiden hiervoor initiatieven van par-ticulieren, zorginstellingen, familie, woningcor-poraties of gemeenten. Primair doel is om met elkaar woningen te creëren waar de individuele woonwensen centraal staan en waar op het ge-wenste niveau gewoond en verzorgd kan wor-den. Wij nemen uw zorgen weg en realiseren de woonwens op een financieel verantwoorde wijze.

Meer

Multifunctionele accommodaties

Samen met de toekomstige gebruikers creëert Planadvies heldere en duurzame gebruikscon-cepten voor multifunctionele accommodaties zoals brede scholen, bewonersondernemingen, cultuurhuizen, dorps- en wijksteunpunten. De gebruiksconcepten vertalen wij in een efficiënt en betaalbaar ontwerp, een duurzaam beheer- en exploitatieplan en de benodigde contracten. Wij kunnen het gehele ontwikkelproces, inclu-sief de aanvraag van financiering, omgevings-vergunning en de juridische uitwerking voor u begeleiden.

Meer