Campus De Hoef, Alkmaar

Reacties uitgeschakeld voor Campus De Hoef, Alkmaar
01/11/2019 · by Riemie Spinder · Uncategorized

De schoolgebouwen van RK basisschool De Driemaster, obs Nicolaas Beets en de SO-cluster II school Burgemeester De Wilde verkeren technisch in zeer slechte staat. De gemeente Alkmaar koos dan ook voor vervangende nieuwbouw.

In Campus De Hoef komen deze scholen, de kinderopvang en een sportzaal onder een gezamenlijk dak. Ze vormen een cluster om samenwerking te bevorderen. Groei en krimp kunnen daarmee beter worden opgevangen, sinds maart 2019 onderdeel van Planadvies, staat de gemeente als projectmanager en als projectcoördinator terzijde tijdens het traject van structuurontwerp naar oplevering.

In Campus De Hoef gaan organisaties van diverse signatuur samenwerken. Het nieuwe gebouw krijgt een eenduidige uitstraling en pedagogisch klimaat, waarbij wel ruimte is voor de eigen identiteit en herkenbaarheid van de verschillende gebruikers. Een mooi karwei voor Planadvies om het ‘te laten werken’ wanneer scholen met zulke verschillende achtergronden onder één dak samen verder gaan.

Total engineering

Met een Europese niet-openbare aanbesteding is TenW architecten adviseurs uit Den Haag geselecteerd. Er is op ons advies gekozen voor een totaal engineeringsproject. Dat betekent dat TenW verantwoordelijk is voor het gehele ontwerpproces, inclusief constructies en installaties. Deze manier van werken borgt de integraliteit, en heeft voordelen ten aanzien van inkoop en samenwerking – de teamleden kennen elkaar. Voor de opdrachtgever is er één aanspreekpunt. De rol van Planadvies is daarmee iets anders dan gebruikelijk. Wij verzorgen het projectmanagement en de projectcoördinatie aan gemeentezijde en behartigen in die rol de belangen van de gemeente.

Verbinding

We zorgen voor verbinding met enerzijds de interne gemeentelijke organisatie – waaronder de afdelingen stedenbouw, communicatie en financiën – en anderzijds de gebruikers. Nemen ook de terugkoppeling richting stuurgroep/regiegroep voor onze rekening. In meer praktische zin doen we ook de projectcoördinatie: acties en overzicht bewaken, afstemming met de architect en interne rapportages richting gemeente. Voor schoolbesturen zijn wij het aanspreekpunt.

Als verbinder zijn wij ook de link tussen de ontwerpgroep (directeuren en facilitair managers/beheerders van de gebouwgebruikers) en de regiegroep (de (school)besturen). We ondersteunen de architect en bewaken dat alle partijen zich committeren en dat zij doen wat ze moeten doen.

Met de juiste mensen

We faciliteren de architect en zijn team, zodat zij efficiënt en effectief hun werk kunnen doen. Als projectmanager en -coördinator zorgen we ervoor dat de opdracht wordt geformuleerd, we stellen uitgangspunten op voor onder meer de planning, vergunningaanvragen, nutsaansluitingen en communicatie met omwonenden. De gemeente Alkmaar werkt volgens de participatiewet; wij schrijven de leidraad voor deze participatie. Wij zorgen ervoor dat er vanuit de gemeente de juiste mensen op het juiste moment aan tafel komen, zodat zij op het juiste moment beslissingen kunnen nemen over diverse onderdelen. In de interne projectgroep gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als het gebouwontwerp, en over communicatie met en participatie van de wijk. Maar ook over de ontsluiting, veiligheid, verkeer, parkeren, parkeerdruk in de wijk, en over nutsaansluitingen.

De architect organiseert een aantal workshops met de gebruikers. Bij thema’s als terreininrichting, sloop van de huidige gebouwen, tijdelijke huisvesting schuiven wij aan. Hier delen wij graag onze ervaring en kennis die we vanuit soortgelijke projecten hebben meegenomen.

Medio juli 2019 is het structuurontwerp (SO) uitgewerkt. Via voorontwerp (VO) sturen we het proces naar definitief ontwerp (DO) en bewaken we de voortgang. Op basis van het DO kunnen we vergunningen laten aanvragen en zal het bestek worden opgemaakt. Naar verwachting zal er dan begin 2020 een aanbesteding kunnen worden uitgeschreven.

Comments are closed.