Posts Tagged ‘senioren’

Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’

Reacties uitgeschakeld voor Aandacht voor WoonGraag in Noordhollands Dagblad: ‘Oud worden op plek Hiëronymus’
09/05/2014 · by Planadvies · Uncategorized

In de krant van donderdag 9 mei besteedde het Noordhollands Dagblad aandacht aan het ‘Hof van Wognum’.

Aan de Kerkstraat in Wognum ontwikkelt WoonGraag op de plek van de voormalige Hiëronymusschool het ‘Hof van Wognum’ met 20 luxe, levensloopbestendige koopwoningen voor senioren met verkoopprijzen vanaf € 188.000,- v.o.n.. Het gaat om 8 appartementen en 12 grondgebonden woningen die georganiseerd zijn in de vorm van een hofje. De woningen en de appartementen die op de begane grond zijn gelegen, beschikken over een eigen tuin, 4 appartementen beschikken over een beschut terras van 15 m2 op het zuiden. Bij voldoende interesse kunnen de appartementen eventueel ook in huur gerealiseerd worden.

Het ‘Hof van Wognum’ is een initiatief van Planadvies.

HvW in DVWF

Wethouder Kasper Gutter ontvangt WoonGraag-krant editie Medemblik

Reacties uitgeschakeld voor Wethouder Kasper Gutter ontvangt WoonGraag-krant editie Medemblik
31/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Wethouder Kasper Gutter van de gemeente Medemblik heeft woensdag 30 januari de WoonGraag-krant editie Medemblik ontvangen uit de handen van Peter Twisk van WoonGraag. WoonGraag verricht op dit moment een animo-inventarisatie in de gemeente Medemblik waarbij de woonbehoeften en woonwensen van ouderen in kaart worden gebracht. Uiteindelijk doel is om op basis van de inventarisatie op vraaggestuurde manier levensloopbestendige en zorgvoorbereide huur- en koopwoningen voor ouderen in Medemblik te realiseren.

Wethouder Gutter- overhandiging WG-krant

Wethouder Gutter is positief over het initiatief van WoonGraag. In zijn column in de speciale WoonGraag-krant zegt hij hierover: “Het is fantastisch dat via particulier initiatief en kosten alle gegevens in kaart worden gebracht. Want wat willen de (aanstaande) senioren voor woning in Medemblik? Natuurlijk hebben we wel een indicatie, maar om hoeveel mensen gaat het? En welke woonwensen hebben de senioren? Het mes snijdt aan meerdere kanten: de senioren worden op hun wenken bediend en voor hen komen woningen die aan hun wensen voldoen. Er komen woningen waarnaar bij voorbaat vraag is.”

Ouderen van Medemblik worden door wethouder Gutter daarom verzocht om de vragenlijst in de WoonGraag-krant (verschenen als bijlage van de Medemblikker Courant op 31 januari) in te vullen. Ook is de vragenlijst te vinden op www.woongraag.nl/medemblik. Voor meer informatie en/of een extra exemplaar van de WoonGraag-krant kan ook direct contact opgenomen worden met WoonGraag via info@woongraag.nl en 072-5321493.

Verzorgingshuizen lopen leeg

Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingshuizen lopen leeg
26/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health bij het Utrechts Medisch Centrum, ziet de verzorgingshuizen in Nederland steeds verder leeglopen. Hij schrijft hier het volgende over in een bericht op zijn blog:

“Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een modaal of hoger inkomen zo hoog, dat vele partners en kinderen zich gaan inspannen om thuiszorg zo te arrangeren dat ernstig behoeftige mensen toch thuis kunnen blijven wonen. Want thuis betaalt men een veel lagere eigen bijdrage. Dit houdt in dat vanaf 2014 verzorgingshuizen leeg gaan lopen. Die trend is nu al zichtbaar. Dit leeglopen is een gewenst gevolg van het beleid van een aantal achtereenvolgende regeringen en van vele beroepsgroepen: zorg dichtbij huis en zo lang mogelijk thuis, dat willen we toch? Ook verpleeghuizen krijgen te maken met de gevolgen van de hoge eigen bijdragen voor verblijf. Want mensen met somatische aandoeningen zullen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Wat resteert zijn dementerenden. Want die vragen bij zwerfgedrag en apathie zo veel zorg en bewaking, dat thuiszorg niet meer is op te brengen, ook niet voor de rijkeren onder ons.”

Planadvies ziet met WoonGraag, een vraaggerichte methode voor de realisering van zorgvoorbereide huur- en koopwoningen, deze tendens ook. Deelnemers van WoonGraag zijn zich, nog meer dan vroeger, bewust van de door Guus Schrijvers geschetste problematiek: steeds hogere eigen bijdragen en toelatingseisen voor een plek in het verzorgingstehuis. Dit houdt in dat – nu nog vitale ouderen – op tijd nadenken over de voorwaarden waar hun woning aan moet voldoen zodat ze bij een eventuele zorgvraag van zichzelf of partner niet meer hoeven te verhuizen.

 

Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies met WoonGraag aan de slag in Medemblik
19/12/2012 · by Planadvies · Uncategorized

Voor ouderen in Medemblik die worstelen met de vraag of ze in de huidige woning oud kunnen worden, heeft Planadvies vanaf nu een passende alternatief: WoonGraag.

woongraag-logo
WoonGraag is een intelligente totaalaanpak voor het vraaggericht realiseren van passende huur- en koopwoningen in verschillende types en categorieën voor senioren met en zonder zorgvraag. WoonGraag begeleidt daarbij het gehele proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering en verhuizing. Desgewenst kan WoonGraag de verkoop of verhuur van uw huidige woning coördineren. Ook in de gebruiksfase wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld bij de coördinatie van zorg of bij het inschakelen van ondersteunende diensten die het wonen comfortabel maken. WoonGraag-woningen staan op de beste plaatsen en zijn geschikt om tot op zeer hoge leeftijd fijn in te blijven wonen.

Ouderen krijgen allemaal, vroeger of later met een van onderstaande vraagstukken te maken:

1. Uw huidige woning staat niet op de ideale plek om oud in te worden, is niet geschikt in verband met afnemende mobiliteit, en er is een kans op eenzaamheid of een (toenemende) zorgvraag. U blijft graag wonen in uw bestaande woonplaats dichtbij winkels en voorzieningen. U wilt misschien niet alleen geholpen worden bij het vinden van een geschikte woning met wellicht lagere woonlasten, maar ook bij de coördinatie van praktische dienstverlening in en om het huis en/of van zorg- en gemaksdiensten.
2. U hebt met vrienden het idee opgevat – of zoekt medebewoners – om samen een woningbouwproject te starten of u kent een aantrekkelijke locatie waar u na aanpassing in een levensloopbestendige woning oud wilt worden en waarbij u voor elkaar zorgt. Als dat niet (meer) mogelijk is, moet de woning geschikt zijn om thuis zorg te ontvangen zodat u er gewoon kunt blijven wonen.
3. U hebt een leeftijd bereikt waarin u wilt gaan genieten van het leven en wenst tijdig en weloverwogen keuzes te maken over het vervolg van uw wooncarri̬re. U denkt na over een verantwoorde besteding van uw inkomen en vermogen. Een woning die aan al uw voorwaarden voldoet, op een geschikte plek staat Рen waar u ook zorg kunt ontvangen, als dat nodig is Рis belangrijk.
4. Uw kinderen geven al een tijdje aan dat het verstandig is om na te denken over de mogelijkheden om met of zonder partner zelfstandig te blijven wonen als de gezondheid wat gaat afnemen. Ook denkt u regelmatig na over uw nalatenschap en wilt u tijdig maatregelen treffen om uw kinderen na uw overlijden niet op te zadelen met problemen bij het verkopen van de achterblijvende woning en de betaling van successierechten.

Meer informatie over WOONGRAAG is te vinden op de website www.woongraag.nl. U kunt ook de brochure downloaden.

WOONGRAAG is een door Planadvies ontwikkelde werkwijze voor het vraaggericht realiseren van woningen voor senioren met diensten op maat.

Beschermd wonen in Schoorl: oud worden in je eigen dorp

Reacties uitgeschakeld voor Beschermd wonen in Schoorl: oud worden in je eigen dorp
08/06/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In de structuurvisie voor het centrum van Schoorl is niet alleen aandacht voor het winkelhart, de verkeersstromen en het groene hart, maar ook voor woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Een zorgpartij heeft zich hiervoor gemeld bij de gemeente Bergen. Dit heeft ertoe geleid dat in de plannen voor Schoorl-Centrum ook een voorziening voor beschermd wonen is opgenomen, op de locatie van de voormalige Rabobank.

Het aantal inwoners boven de 50 jaar is relatief hoog in Schoorl. De gemeente vindt het dan ook van groot belang dat er voldoende woonzorgvoorzieningen aanwezig zijn binnen de kern aan de duinrand. De zorgpartij heeft Planadvies Vastgoedmanagement B.V. de opdracht gegeven om een zorgvisie te maken waarin de wensen en mogelijkheden op het gebied van zorg in het project Schoorl Klopt onderzocht zijn. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er ruimschoots voldoende huisvesting is voor senioren die zorg thuis ontvangen, het zogenaamde ‘wonen met zorg‘. Deze senioren wonen zelfstandig in een voor deze doelgroep ingerichte woningen en kopen de zorg in die zij nodig hebben. Voor dementerende ouderen met een grotere zorgvraag – een groep die naar verwachting zal groeien – is het aanbod in Schoorl echter nog onvoldoende.

Net als thuis
Binnen de plannen voor Schoorl-Centrum is dan ook een voorziening opgenomen voor ‘beschermd wonen’. Deze woonvorm is bestemd voor dementerende ouderen die 24 uur zorg nodig hebben. Zij verblijven in een woongroep met een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voor elke bewoner een eigen kamer. De thuissituatie is hier zoveel mogelijk nagebootst, met het verschil dat er altijd een begeleider op de groep aanwezig is om de dagen voor deze bewoners in goede banen te leiden. De locatie van de voormalige Rabobank leent zich goed voor deze woonvorm. In de ontwerpschetsen is uitgegaan van twee huizen voor elk twee groepen. Per groep kunnen zes á acht ouderen wonen. De bewoners kunnen niet zelfstandig het terrein verlaten. Wel kunnen ze de tuin inlopen, maar deze is omheind. Door de woonvorm in de levendige dorpskern te plaatsen, maken de bewoners deel uit van de samenleving en krijgen zij de nodige impulsen van buiten die hun dagelijks leven kleur geven.

De keuze voor de Rabobanklocatie is niet helemaal toevallig. Een paar meter verderop is De Sanderij gevestigd. Hier zijn seniorenappartementen ondergebracht en voorzieningen zoals een fysiotherapeut, de huisarts en een wijksteunpunt voor ouderen van Stichting Welzijn Bergen. De voorziening voor beschermd wonen valt daarmee binnen de ‘woonservicezone’ die maximaal vijfhonderd meter mag zijn. De voorzieningen zijn hiermee dus binnen handbereik van het beschermd wonen. Bovendien kunnen bewoners van De Sanderij die gaan dementeren en daardoor niet langer zelfstandig kunnen wonen, eenvoudig verhuizen naar het complex voor beschermd wonen, dat letterlijk om de hoek ligt. Daarmee wordt het mogelijk voor ouderen om in hun eigen dorp oud te worden.

Bron: Nieuwsbrief ‘Schoorl Klopt’.