Posts Tagged ‘structuurvisie’

Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland

Comments Off on Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland
28/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

De provincie Noord-Holland heeft het Arnhemse adviesbureau Companen een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar woonmilieus in Noord-Holland. Het onderzoek heeft een belangrijke functie in de complexe ruimtelijke afwegingen binnen de provincie.

Companen heeft onder andere onderzocht hoe de prognoses voor vraaggestuurd bouwen zich verhouden tot de behoefteontwikkeling op basis van het huidige beleid. Op korte termijn zijn dit de Regionale actieplannen en gemeentelijke woonvisies op langere termijn is dit de Structuurvisie Noord-Holland.

Een van de conclusies is dat de behoefte voor vraaggestuurd bouwen op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en behoefteprognose tot 2040 wordt geschat op bijna 240.000 woningen. Het accent van deze behoefte ligt daarbij in het zuiden van de provincie. In het noordelijk deel van de provincie vlakt de groei van de woningbehoefte af. Verder wordt de vraag gesteld hoe ‘je kan zorgen voor een goede afronding van steden en dorpen’. Daar moet voorkomen worden dat steden en dorpen zich verkeerd ontwikkelen en verschralen ten faveure van uitleggebieden.

Planadvies is in dat verband onlangs met haar initiatief WoonGraag gestart met een animo-inventarisatie naar het op een vraaggestuurde wijze realiseren van levensloopbestendige koop- en huurwoningen met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsondersteuning.

Beschermd wonen in Schoorl: oud worden in je eigen dorp

Comments Off on Beschermd wonen in Schoorl: oud worden in je eigen dorp
08/06/2012 · by Planadvies · Uncategorized

In de structuurvisie voor het centrum van Schoorl is niet alleen aandacht voor het winkelhart, de verkeersstromen en het groene hart, maar ook voor woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Een zorgpartij heeft zich hiervoor gemeld bij de gemeente Bergen. Dit heeft ertoe geleid dat in de plannen voor Schoorl-Centrum ook een voorziening voor beschermd wonen is opgenomen, op de locatie van de voormalige Rabobank.

Het aantal inwoners boven de 50 jaar is relatief hoog in Schoorl. De gemeente vindt het dan ook van groot belang dat er voldoende woonzorgvoorzieningen aanwezig zijn binnen de kern aan de duinrand. De zorgpartij heeft Planadvies Vastgoedmanagement B.V. de opdracht gegeven om een zorgvisie te maken waarin de wensen en mogelijkheden op het gebied van zorg in het project Schoorl Klopt onderzocht zijn. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er ruimschoots voldoende huisvesting is voor senioren die zorg thuis ontvangen, het zogenaamde ‘wonen met zorg‘. Deze senioren wonen zelfstandig in een voor deze doelgroep ingerichte woningen en kopen de zorg in die zij nodig hebben. Voor dementerende ouderen met een grotere zorgvraag – een groep die naar verwachting zal groeien – is het aanbod in Schoorl echter nog onvoldoende.

Net als thuis
Binnen de plannen voor Schoorl-Centrum is dan ook een voorziening opgenomen voor ‘beschermd wonen’. Deze woonvorm is bestemd voor dementerende ouderen die 24 uur zorg nodig hebben. Zij verblijven in een woongroep met een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voor elke bewoner een eigen kamer. De thuissituatie is hier zoveel mogelijk nagebootst, met het verschil dat er altijd een begeleider op de groep aanwezig is om de dagen voor deze bewoners in goede banen te leiden. De locatie van de voormalige Rabobank leent zich goed voor deze woonvorm. In de ontwerpschetsen is uitgegaan van twee huizen voor elk twee groepen. Per groep kunnen zes á acht ouderen wonen. De bewoners kunnen niet zelfstandig het terrein verlaten. Wel kunnen ze de tuin inlopen, maar deze is omheind. Door de woonvorm in de levendige dorpskern te plaatsen, maken de bewoners deel uit van de samenleving en krijgen zij de nodige impulsen van buiten die hun dagelijks leven kleur geven.

De keuze voor de Rabobanklocatie is niet helemaal toevallig. Een paar meter verderop is De Sanderij gevestigd. Hier zijn seniorenappartementen ondergebracht en voorzieningen zoals een fysiotherapeut, de huisarts en een wijksteunpunt voor ouderen van Stichting Welzijn Bergen. De voorziening voor beschermd wonen valt daarmee binnen de ‘woonservicezone’ die maximaal vijfhonderd meter mag zijn. De voorzieningen zijn hiermee dus binnen handbereik van het beschermd wonen. Bovendien kunnen bewoners van De Sanderij die gaan dementeren en daardoor niet langer zelfstandig kunnen wonen, eenvoudig verhuizen naar het complex voor beschermd wonen, dat letterlijk om de hoek ligt. Daarmee wordt het mogelijk voor ouderen om in hun eigen dorp oud te worden.

Bron: Nieuwsbrief ‘Schoorl Klopt’.