Posts Tagged ‘welzijn’

Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar vraaggestuurd bouwen in Noord-Holland
28/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

De provincie Noord-Holland heeft het Arnhemse adviesbureau Companen een onderzoek laten doen naar de toekomstige vraag naar woonmilieus in Noord-Holland. Het onderzoek heeft een belangrijke functie in de complexe ruimtelijke afwegingen binnen de provincie.

Companen heeft onder andere onderzocht hoe de prognoses voor vraaggestuurd bouwen zich verhouden tot de behoefteontwikkeling op basis van het huidige beleid. Op korte termijn zijn dit de Regionale actieplannen en gemeentelijke woonvisies op langere termijn is dit de Structuurvisie Noord-Holland.

Een van de conclusies is dat de behoefte voor vraaggestuurd bouwen op basis van de door de provincie opgestelde bevolkings- en behoefteprognose tot 2040 wordt geschat op bijna 240.000 woningen. Het accent van deze behoefte ligt daarbij in het zuiden van de provincie. In het noordelijk deel van de provincie vlakt de groei van de woningbehoefte af. Verder wordt de vraag gesteld hoe ‘je kan zorgen voor een goede afronding van steden en dorpen’. Daar moet voorkomen worden dat steden en dorpen zich verkeerd ontwikkelen en verschralen ten faveure van uitleggebieden.

Planadvies is in dat verband onlangs met haar initiatief WoonGraag gestart met een animo-inventarisatie naar het op een vraaggestuurde wijze realiseren van levensloopbestendige koop- en huurwoningen met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsondersteuning.

Wegnemen van opstartproblemen brede scholen

Reacties uitgeschakeld voor Wegnemen van opstartproblemen brede scholen
18/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Er zijn helaas veel voorbeelden waarbij de ingebruikname van een brede school of ander type multifunctionele accommodatie, ondanks de lange en vaak gedegen voorbereiding, verre van vlekkeloos verloopt. In de waan van de dag zijn de gebruikers vaak het zicht kwijtgeraakt op de oorspronkelijke intenties en gemaakte afspraken. De ‘opstart’ verloopt met irritaties en gaat er veel energie zitten in het wegnemen van hindernissen en bijsturing van de gebruiksorganisatie. Planadvies heeft enige jaren geleden een succesvolle methode ontwikkeld om die hindernissen wegnemen en het krachtige en positieve gevoel van het voortraject mee te nemen naar het eerste gebruik van de accommodatie. Bij ‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst in Alkmaar heeft Planadvies onlangs de hoofdgebruikers (WonenPlus Alkmaar en Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur) volgens deze methodiek opnieuw op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds belang ‘in kracht gebracht’.

Alkenhorst Alkmaar op dag van feestelijke opening

‘Huis van de Wijk’  De Alkenhorst in Alkmaar op dag van feestelijke opening.

Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen
15/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies werkt in het kader van de extramuralisering, het scheiden van wonen en zorg, op enkele locaties aan de omzetting van bestaande verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen voor mensen in de lagere zorgzwaartes (ZZP 1,2 en 3). Onlangs is in dat verband in opdracht van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar gestart met een wijkscan en aanvullend onderzoek naar de woonwensen en –behoeften van de bewoners van de wijk Alkmaar-Zuid. Doel is om door deze gebiedsanalyse een basis te leggen voor een geïntegreerd zorgaanbod op wijk- en buurtniveau. Hierbij zal met andere zorg- en welzijnsaanbieders, op basis van de behoeften van de wijkbewoners, zorg en ondersteuning kunnen worden geboden.


Zorgcentrum Kooimeer
Zorgcentrum Nieuwpoort

Start werkzaamheden tijdelijke huisvesting De Loet

Reacties uitgeschakeld voor Start werkzaamheden tijdelijke huisvesting De Loet
21/11/2011 · by Planadvies · Uncategorized

ViVa! Zorggroep start maandag 21 november met werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van De Loet in Heiloo. In de zomer van 2012 zullen de bewoners worden gehuisvest op het voormalige en nabijgelegen campingterrein ‘Klein Varnebroek’.

De ‘nieuwe Loet’ wordt een woonservicezone, met appartementen voor ouderen, appartementen voor mensen met een somatische beperking, groepswoningen voor psychogeriatrische cliënten en algemene voorzieningen voor intramurale en extramurale (zorg)voorziening.

Het oude gebouw moet eerst afgebroken worden. Daarom bouwt ViVa! Zorggroep voor de bewoners een tijdelijke woonvoorziening op het voormalige campingterrein ‘Klein Varnebroek’. Volgens planning kunnen bewoners van De Loet in de zomer van 2012 hun intrek nemen in de tijdelijke huisvesting.

Een woonservicezone is een plek om te wonen, met welzijn- en zorgvoorzieningen in de buurt. Niet alleen bewoners van De Loet kunnen hier straks terecht, maar ook andere inwoners van de wijk. De gemeente wil dat er voldoende aanbod is van goede woningen met passende zorg- en welzijnsdiensten.

Planadvies heeft ViVa! Zorggroep in een eerder stadium ondersteund bij de vergunningsprocedure voor De Loet. Momenteel begeleidt Planadvies ViVa! Zorggroep bij de ontwikkeling van de tijdelijke huisvesting op het terrein van Klein Varnebroek’.

‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg

Reacties uitgeschakeld voor ‘Volwaardig burgerschap’ uitgangspunt bij Magentazorg
15/09/2011 · by Planadvies · Uncategorized

Zorgorganisatie MagentaZorg heeft in haar strategische visie het uitgangspunt ‘de klant centraal’ gekozen en wenst daarbij uit te gaan van volwaardig burgerschap voor kwetsbare groepen met de aandacht gericht op de (nog) aanwezige mogelijkheden waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Door de inzet van kleinschalige groepswoningen en mantelzorg in de eigen natuurlijke (groene) omgeving wordt het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze kleinschalige groepswoningen aangevuld met een vraaggericht zorg- en welzijnsaanbod zijn bij voorkeur zodanig gesitueerd dat ook bewoners van de omliggende wijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen.

Planadvies is betrokken bij diverse projecten van Magentazorg. Zo begeleidt Planadvies onder andere de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Oudkarspel, een zorglocatie in Oudorp en heeft het een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een kleinschalig steunpunt met zorg- en welzijnsfuncties en groepswoningen in Heiloo.