Posts Tagged ‘verzorgingshuis’

Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies voert financiële verkenning uit voor Stichting NiKo
30/08/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Zorginstellingen krijgen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg te maken met een enorme extramuraliseringsopgave waardoor leegstand of zelfs sloop van bestaande verzorgingshuizen zal optreden. Samen met Stichting NiKo en Bosscher &  De Witte voert Planadvies op dit moment een financiële verkenning uit naar de toekomst van het vastgoed van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar. Dit moet leiden tot een indicatief ‘Programma van Eisen’ voor de toekomstige vastgoedopgave.

Zorgcentrum Kooimeer logo nieuwpoort alkmaar

Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties

Reacties uitgeschakeld voor Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties
22/02/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Het aantal 80-plussers stijgt terwijl het aantal verzorgingshuizen daalt. Door veranderingen in het zorgbeleid van de overheid zal de verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit de komende jaren met ongeveer 40% afnemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van bureau Berenschot.

De extramularisering van de zzp’s 1 t/m 4 versnelt deze capaciteitsafname. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de ouderenzorgcapaciteit de afgelopen drie decennia met 20 procent is gedaald; de komende vijf jaar zal die bij ongewijzigd beleid met nog eens ruim 40 procent afnemen. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebrek in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Ten slotte komt een deel van de leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie.

Een adviseur van Berenschot geeft aan dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen de scheiding van wonen en zorg alleen succesvol kunnen doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde van de locaties afschrijven.

Op 20 februari 2012 maakte Nieuwsuur een item over dit onderwerp. Start met kijken vanaf 10.12 minuten.

Verzorgingshuizen lopen leeg

Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingshuizen lopen leeg
26/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health bij het Utrechts Medisch Centrum, ziet de verzorgingshuizen in Nederland steeds verder leeglopen. Hij schrijft hier het volgende over in een bericht op zijn blog:

“Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een modaal of hoger inkomen zo hoog, dat vele partners en kinderen zich gaan inspannen om thuiszorg zo te arrangeren dat ernstig behoeftige mensen toch thuis kunnen blijven wonen. Want thuis betaalt men een veel lagere eigen bijdrage. Dit houdt in dat vanaf 2014 verzorgingshuizen leeg gaan lopen. Die trend is nu al zichtbaar. Dit leeglopen is een gewenst gevolg van het beleid van een aantal achtereenvolgende regeringen en van vele beroepsgroepen: zorg dichtbij huis en zo lang mogelijk thuis, dat willen we toch? Ook verpleeghuizen krijgen te maken met de gevolgen van de hoge eigen bijdragen voor verblijf. Want mensen met somatische aandoeningen zullen zo lang mogelijk thuis willen blijven. Wat resteert zijn dementerenden. Want die vragen bij zwerfgedrag en apathie zo veel zorg en bewaking, dat thuiszorg niet meer is op te brengen, ook niet voor de rijkeren onder ons.”

Planadvies ziet met WoonGraag, een vraaggerichte methode voor de realisering van zorgvoorbereide huur- en koopwoningen, deze tendens ook. Deelnemers van WoonGraag zijn zich, nog meer dan vroeger, bewust van de door Guus Schrijvers geschetste problematiek: steeds hogere eigen bijdragen en toelatingseisen voor een plek in het verzorgingstehuis. Dit houdt in dat – nu nog vitale ouderen – op tijd nadenken over de voorwaarden waar hun woning aan moet voldoen zodat ze bij een eventuele zorgvraag van zichzelf of partner niet meer hoeven te verhuizen.

 

Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen

Reacties uitgeschakeld voor Planadvies zet bestaande verzorgingshuizen om naar zelfstandige woningen
15/01/2013 · by Planadvies · Uncategorized

Planadvies werkt in het kader van de extramuralisering, het scheiden van wonen en zorg, op enkele locaties aan de omzetting van bestaande verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen voor mensen in de lagere zorgzwaartes (ZZP 1,2 en 3). Onlangs is in dat verband in opdracht van de verzorgingshuizen Nieuwpoort en Kooimeer in Alkmaar gestart met een wijkscan en aanvullend onderzoek naar de woonwensen en –behoeften van de bewoners van de wijk Alkmaar-Zuid. Doel is om door deze gebiedsanalyse een basis te leggen voor een geïntegreerd zorgaanbod op wijk- en buurtniveau. Hierbij zal met andere zorg- en welzijnsaanbieders, op basis van de behoeften van de wijkbewoners, zorg en ondersteuning kunnen worden geboden.


Zorgcentrum Kooimeer
Zorgcentrum Nieuwpoort